bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.02.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Deklaracja dostępności

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Pławnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zsgplawno.pl/


Data publikacji strony internetowej: 23.04.2013r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.10.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Oświadczenie sporządzono dnia: 09.10.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Sylwia Moruń adres e-mail: zsg_plawno@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3272092. Tą samą drogą można składać wnioski oudostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Pławnie, ul. Przedborska 4, 97-540 Gidle

Budynek 2-kondygnacyjny. Do budynku prowadzą trzy wejścia dostępne dla uczniów. Do głównego wejścia od ulicy Przedborskiej i do wejścia z tyłu budynku (od strony boiska) prowadzą schody. Trzecie wejście od strony wschodniej jest na tym samym poziomie co poziom korytarza. Nie ma zatem schodów – wejście przystosowane dla niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.Opublikował: Anna Krzyszkowska
Publikacja dnia: 28.02.2021
Podpisał: Anna Krzyszkowska - Cudak
Dokument z dnia: 28.02.2021
Dokument oglądany razy: 42